Årg. 8 Nr. 15.5 (2011): Performative former

Årg. 8 Nr. 15.5 (2011): Performative former

Forskergruppen Performativitet og teatralitet i æstetisk handlingskonstruktion og betydningsdannelse blev etableret i 2005 som en del af det større strategiske forskningsprojekt ved Aarhus Universitet, ”Videnssamfundet”. Gruppen satte sig som mål at vise, hvordan performativitets- og teatralitets- studier kan bringes produktivt i spil i en undersøgelse af viden i dagens samfund. Begreberne performativitet og teatralitet skaber på samme tid forbindelseslinjer og sætter forskelle mellem sprogteoretiske, kulturteoretiske og teaterteoretiske problemstillinger. Projektet søgte at afdække, analysere og perspektivere nogle af disse forbindelseslinjer og forskelle gennem en re-evaluering af, hvordan vor tids teaterkunst kan bidrage med forståelser af æstetisk handlingskonstruktion og betydningsdannelse i videnssamfundet.

Forskergruppen valgte at starte med en kritisk analyse af den tyske teaterforsker Erika Fischer- Lichtes performativitetsteori for at skabe et debatforum og en form for fælles reference.  Med udgivelsen af denne antologi  håber vi  at bidrage til den videnskabelige videreudvikling af performativitets-teorierne. Publiceret: 2021-05-28

Redaktionelt Forord
Temaindlæg
English Summaries