Årg. 16 Nr. 30.7 (2019): Teatervitenskapelige Forhandlinger

Årg. 16 Nr. 30.7 (2019): Teatervitenskapelige forhandlinger – dokumentasjon, refleksjon og praksis

Teatervitenskap er som humanistisk fag under sterkt press, noe særlig det norske fagmiljøet har fått merke de siste årene. Denne spesialutgaven av Peripeti bringer sammen artikler videreutviklet etter konferansen Teatervitenskap – historiografi, teori og praksis som fant sted på Universitetet i Bergen i 25-27. mai 2018. Konferansen ble initiert som svar på at faget var nedleggingstruet ved UiB i forbindelse med et generasjonsskifte.  Disse artiklene viser noe av den store bredden i teatervitenskapelig forskning i Norge i dag og fagets vitalitet og relevans i vår tid. Publiceret: 2019-12-02

Redaktionelt Forord
Temaartikler