Call for Papers: ”Dansk (?) scenekunst”

Et særnummer af Peripeti i anledning af Dansk Teater 300 år

Med dette særnummer ønsker vi at fokusere på dansk scenekunst i et internationalt perspektiv. Vi ønsker artikler, som belyser vekselvirkningen mellem dansk og udenlandsk scenekunst både i nutidig og historisk kontekst.

Vi forestiller os teoretiske og/eller casebaserede studier af æstetiske, og tematiske brydninger der sætter scenekunst i Danmark i relation til strømninger i udlandet. Vi ser det gerne belyst inden for enhver af de scenekunstneriske genrer: dans, skuespil, musikdramatik, revy, performance, crossover-genrer osv.

Scenekunsten i Danmark indskriver sig i de vestlige scenekunstformers historie. Men i dag findes der mange andre perspektiver og det vil derfor være relevant med artikler, der belyser, hvordan vores eurocentrerede scenekunst udfordres såvel inde- som udefra.

I tillæg til ovenstående vil vi gerne invitere til artikler, der f. eks.relaterer sig til følgende temaer:

  • Festivalaktivitet
  • International kunstnermobilitet
  • Internationalt perspektiv på de teaterfaglige uddannelser
  • Et perspektiv på dansk teater udefra
  • Genbesøg af teaterhistorien: teser til en ny fortælling om scenekunst i Danmark

Andre formater som korte scenetekster/ scenografiske skitser eller andre billedformater er også velkomne.

Deadline for abstracts/artikelforslag: 1.september 2021 (svar sendes ud inden 1. oktober)

Forslag indsendes til: Karen Vedel mailto: vedel@hum.ku.dk

En artikel kan være på max 12 sider (36.000 tegn), essays på 5 – 8 sider

Deadline for forskningsartikler (til fagfællebedømmelse): 15. december 2021

Deadline for andre typer af artikler/bidrag: 1. februar 2022

Publikation: 23. september 2022

Skrivevejledning: https://www.peripeti.dk/til-forfattere-og-reviewere-2/

Nummerets redaktion er: Karen Vedel, ph.d., lektor, Københavns Universitet, Alette Scavenius mag. art, dramaturg og Janicke Branth, cand phil dramaturg.


Call for Papers: “Danish (?) stage arts”

Peripeti special issue on the account of Danish Theatre 300 years

With this special issue we wish to focus on Danish performing arts in an international perspective. We are calling for articles (in Danish or English) that examine the dynamic connections between performing arts inside and outside Denmark in a contemporary as well as a historical context.

We are looking for theoretically and/or case-based studies focusing on aesthetic and thematic changes that place performing arts in Denmark in relation to developments abroad. We are inviting articles that engage the theme from a perspective in each of the different artistic disciplines: dance, dramatic theatre, revue, performance, musical theatre, cross-over theatre, circus etc.

The history of performing arts in Denmark is aligned with the history of performing arts in the West. But today there are many other perspectives and we welcome articles that engage how our euro-centric performing arts are being challenged from the inside as well as the outside.

In addition to the above we hope to attract articles that relate to the following themes:

  • Festival activities
  • Artists’ cross-border mobility
  • The performing arts educations in an international perspective
  • A perspective on Danish theatre from outside Denmark
  • Revisits of theatre history: theses towards new accounts of performing arts in Denmark

In addition to research-based articles we also welcome contributions in other formats, such as essays, short stage texts, scenographic drafts and images.

Deadline for submission of abstracts/suggested contributions: 01 September 2021 (the decision will be made before 01 October)

Submission of abstracts to be sent to Karen Vedel: vedel@hum.ku.dk

An article is normally 12-13 pages (36000 characters), essays 5-8 pages.

Deadline for research-based articles: 15 December 2021

Deadline for other contributions: 01 February 2022

Publication: 23 September 2022

Style sheet: https://www.peripeti.dk/files/skrivevejledning.doc

The editors of this issue are: Karen Vedel, PhD, Associate Professor, Copenhagen University, Alette Scavenius, mag.art., dramaturg and Janicke Branth, cand. phil., dramaturg.